Europarlementariër op werkbezoek in het Westerkwartier

Afbeelding
voorpagina groningen

ADUARD – Op vrijdag 10 maart 2023 bracht Europarlementariër Bert-Jan Ruissen een werkbezoek aan het Collectief Groningen West. Het Collectief zet zich samen met haar ruim 700 leden in voor natuur-inclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer.
De agrarische sector staat ook in het Westerkwartier voor grote uitdagingen wat betreft de stikstofuitstoot, het waterbeheer en de klimaatverandering. Directeur Liesbeth de Haan liet in haar inleiding aan de heer Ruissen en de overige aanwezigen een positieve boodschap horen. Ze verwoordde het als volgt: ‘We moeten samen met onze leden vooral kijken naar wat er wel mogelijk is en tegelijkertijd niet weglopen voor de hobbels die er zijn. We hebben niet alleen oog voor de agrarische natuur maar doen veel meer. Al jaren werken we aan het behoud en verbetering van de weidevogel. Ook werken we aan het op peil brengen en behouden van de biodiversiteit op het boerenland. Een belangrijke taak ligt er voor het onderhoud en het herstel van elzensingels. Juist de elzensingels zijn typerend voor het coulisselandschap in het Westerkwartier. Daarnaast blijven we in de natuur-inclusieve landbouw zoeken naar mogelijkheden om daar verdienvermogen bij te vinden.’ Voor veel werkzaamheden van de vereniging is de Provincie Groningen de opdrachtgever en daar komt ook de financiering vandaan. Op haar beurt ontvangt de Provincie gelden vanuit het Europees Parlement in Brussel. Het gaat daarbij om vele miljoenen en die moeten uiteraard goed besteed worden. Daar wordt toezicht op gehouden en uiteraard ook verantwoording over afgelegd. Liesbeth de Haan benadrukte verder dat het belangrijk is om de boeren te enthousiasmeren en dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van boeren en overheden te zien en te voelen. Op dat punt is er al veel bereikt in het Westerkwartier. Overigens is het gebied waarbinnen de vereniging actief is groter dan het grondgebied van de gemeente Westerkwartier. De transitie naar de vurig gewenste natuur-inclusieve landbouw kent soms onduidelijkheden en obstakels. Maar dat is juist waarin het Collectief West Groningen met een team van veertien medewerkers verbetering in wil brengen. Dat gebeurt onder andere door de bodem centraal te stellen en kennis te delen. Het moet voor de boeren en collectieven zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden en daar horen passende financiële vergoedingen en tegemoetkomingen bij. Europarlementariër Ruissen bezocht als onderdeel van het werkbezoek een tweetal bedrijven, die op hun eigen manier streven naar het behalen van de gestelde doelen. Maar ook deze bedrijven lopen tegen knelpunten aan en hebben deze onder de aandacht van Ruissen gebracht. Het betroffen de bedrijven van de familie Posthumus in Zuidhorn en de familie Aalfs in Noordhorn. Het ene bedrijf scheidt in een nieuwgebouwde stal de mest en urine, waardoor het als grondstof voor kunstmest kan worden gebruikt en het andere bedrijf zorgt voor waterrijk weiland, wat bijdraagt aan het herstel van de weidevogel. In een tijd dat er voor boeren en collectieven veel onzekerheden zijn, ziet het Collectief West Groningen perspectief en mogelijkheden om in gezamenlijkheid te streven naar verbetering en vooruitgang.

UIT DE KRANT