College Westerkwartier presenteert sluitende begroting voor 2024

Gemeente Westerkwartier

WESTERKWARTIER – Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Westerkwartier zijn erin geslaagd om voor het komende jaar een sluitende begroting te presenteren. Deze moet overigens op 8 november 2023 nog wel door de Gemeenteraad besproken en akkoord bevonden worden. De begroting voorziet in een te verwachten totale uitgave van 204 miljoen euro, waar evenzovele inkomsten tegenover staan. Volgens verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen betreft het geen spannende begroting, omdat deze voortborduurt op de eerder gepresenteerde Perspectiefnota en daarmee bijna volledig in lijn is. Door de koppeling met het Uitvoeringsprogramma, wordt er op financieel gebied vier jaar vooruit gekeken. Voor 2025 wordt een klein plus voorzien, maar daarna (2026 en 2027) volgen wat als ‘ravijnjaren’ wordt aangeduid. De huidige regering heeft besloten om dan de gezamenlijke gemeenten in Nederland voor een totaalbedrag van maar liefst 3 miljard euro te gaan korten. Hier wordt vanuit de gemeenten logischerwijs gezamenlijk behoorlijk tegen geageerd. Het korten heeft te maken met een andere manier van bekostigen. Het bedrag wat gemeenten altijd van het Rijk ontvingen, hing samen met hoe goed het met de financiën in Den Haag ging. Dat laatste wordt dus in de toekomst losgelaten en heeft tot de aanzienlijke kortingen geleid. Dit wordt door de gemeenten als oneerlijk ervaren en ze leggen zich daar dan ook niet zonder slag of stoot bij neer. Er wordt vanuit Den Haag ook gewezen op het feit, dat veel gemeenten de laatste jaren geld hebben overgehouden, maar dat heeft volgens Nederveen zo zijn oorzaken. Dat geld was bijvoorbeeld vaak bestemd voor projecten, die om welke reden dan ook zijn uitgesteld. In die zin is het dus geen geld dat ‘over’ is.

Steun voor iedereen in onzekere tijden

Nederveen wees bij zijn toelichting verder op de grote uitdagingen welke er niet alleen landelijk zijn, maar ook op gemeentelijk niveau. Hij noemde het dan ook onverantwoord om te gaan bezuinigen en lichtte dat als volgt toe: ‘Om alle (wettelijke) taken uit te kunnen voeren en onze ambities en doelen te realiseren, hebben wij een structurele en voldoende financiële bijdrage van het Rijk echt nodig. Wij willen niet bezuinigen op de voorzieningen voor onze inwoners. Dat vinden wij onacceptabel, want deze zijn enorm belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen en dorpen. Daarnaast willen wij ook niet dat onze inwoners bijvoorbeeld meer onroerendzaakbelasting moeten gaan betalen. De huidige tijd brengt voor iedereen namelijk al genoeg (financiële) onzekerheid met zich mee. Iedereen moet zich daarom gesteund voelen in deze onzekere tijden. In 2024 richten we ons naast de wettelijke taken onder andere op de thema’s wonen, duurzaamheid en het bestrijden van armoede. Wij blijven daarom niet stilzitten en maken ons er samen met andere gemeenten sterk voor dat het Rijk voldoende middelen beschikbaar blijft stellen. Het Rijk is nu aan zet’.

UIT DE KRANT