Aangepaste feestelijke lintjesregen in Achtkarspelen

|
| Foto: |
voorpagina groningen

SURHUISTERVEEN/GERKESKLOOSTER – Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen reikte afgelopen maandag verschillende lintjes uit in de gemeente Achtkarspelen. Dit deed hij door de vijf inwoners, die een Koninklijke Onderscheiding krijgen, op te bellen vanuit hun voortuin. Ook legde de burgemeester een oranje roos voor de deur met een uitnodiging voor de ceremonie later die dag. Op deze manier kreeg deze bijzondere gebeurtenis, binnen de coronaregels, toch een verrassend en feestelijk tintje.


De heer Gaele Dijkstra (76) en mevrouw Froukje Dijkstra-Stiksma (74),echtpaar uit Surhuisterveenwerden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Geale Dijkstra is al jaren, bijna dagelijks, vele uren actief voor de kerk. Zijn werkzaamheden variëren van kerkrentmeester, het organiseren en ophalen van het oud papier, tot het verzorgen van het preekrooster. Ook bij het onderhoud aan de Doarpstsjerke en de verbouwing van kerkgebouw de Flambou was Dijkstra nauw betrokken. Naast het kerkenwerk was Geale Dijkstra bestuurslid en secretaris van het schoolbestuur Christelijk basisonderwijs Surhuisterveen. Dat deed hij van 1975 tot en met 1984. Na het krijgen van een hernia (ongeveer 40 jaar geleden) is decorandus als revalidatie met zwemmen gestart. Zo kwam hij in aanraking met stichting RRZG Achtkarspelen. Deze stichting stimuleert het revalidatie- en recreatiezwemmen voor mensen met een beperking. Dijkstra verzorgt regelmatig het vervoer van enkele deelnemers. Ook is hij betrokken bij de werkgroep rondom de nieuwbouw van het zwembad. Voor stichting Nuseni in Surhuisterveen is Dijkstra ook heel actief. De stichting is opgericht om hulp te bieden aan mensen in Roemenië. Decorandus ging daarnaast ook als chauffeur mee naar Roemenië om de goederen af te leveren. Voor de transporten regelde hij alle benodigde papieren (douane, vrachtbrieven, vrachtauto etc. De werkgroep kwam maandelijks bijeen voor een vergadering. Voor projecten in Indonesië is er stichting Pikulan. Vanwege de adoptie van dochter Kamidah, zij overleed in 1984, is er een link met het land. Dijkstra zet zich in voor kringloopwinkel Pikulan in Surhuisterveen. Hij heeft veel gedaan om de huidige winkel te verbouwen en is er wekelijks te vinden als vrijwilliger. Van de opbrengst worden veel projecten in Indonesië gesteund. Zalencentrum De Lantearne wordt ingrijpend verbouwd. Decorandus is vrijwel dagelijks aanwezig om het vrijwilligerswerk te coördineren, maar ook zelf is hij daadwerkelijk als timmerman en installateur aanwezig.


Mevrouw Froukje Dijkstra-Stiksma heeft tijdens haar werkzame leven tientallen jaren, deels op vrijwillige basis, vluchtelingenkinderen begeleid. Ook na haar pensionering is ze daar nog een aantal jaren mee doorgegaan. Naast het begeleiden bij school, ging ze met hen naar de bibliotheek, winkelen en ondersteunde bij huiswerk, taal en cultuur. Mevrouw Dijkstra-Stiksma bekleedt meerdere functies binnen de kerk. Zo is ze onder meer betrokken bij het jeugdwerk, kerstvieringen, kindernevendiensten, het verzorgen van catechese, scriba, kerkblad, organisator oliebollenacties, lector, medewerker oud papieracties en is zij één van de stuwende krachten in het Samen-Op-Weg proces in Surhuisterveen. Ook treedt zij nog regelmatig op als koster. Vooral voor de oude hervormde kerk als er diensten gehouden worden zoals trouw- of rouwdiensten. Ze zorgt dan dat de kerk klaar is en verzorgt in de Bining het koffie schenken/gastvrouw zijn als dat na afloop of voorafgaand nodig is. Froukje Dijkstra heeft naast de vele functies binnen de kerkelijke gemeente een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar betrokkenen in het dorp. Haar zorgzaamheid gaat verder dan de functies die ze vervult binnen de kerk. Voor iedereen heeft ze een luisterend oor en een helpende hand. Voor stichting Kasih Bunda zet decorandus zich in voor het kindertehuis in Indonesië waar adoptiedochter Kamidah vandaan kwam. Ze heeft veel meegeholpen en diverse acties op touw gezet om geld op te halen voor deze stichting. Samen met haar man zet Froukje Dijkstra zich ook in voor stichting Nuseni (Roemenië) Froukje Dijkstra zorgde voor contact met de mensen in Roemenië, was betrokken bij alle acties voor het inzamelen van geld en goederen en ging af en toe mee naar Roemenië. Bij de verbouw van De Bining in het dorp coördineerde mevrouw Dijkstra het werven van vrijwilligers. Ook heeft ze de afgelopen jaren meegewerkt om middels acties geld bijeen te brengen om de verbouw mogelijk te maken. Na de verbouwing maakt ze tweewekelijks het gebouw schoon. Bij zelfstandig koor De Cantorij is decorandus naast koorlid secretaris. Om de lijst met vrijwilligersactiviteiten compleet te maken, decoranda en haar echtgenoot zijn ook bij het ouderenwerk in ‘t Suyderhuys zeer actief.De heer Johannes Veenstra (63) en mevrouw Maaike Veenstra-Komrij (61), echtpaar uit Gerkesklooster werden eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.De heer Johannes Veenstra is al vanaf 1992 lid van een spontaan gevormde culturele werkgroep, Historische Kring Gerkesklooster-Stroobos, in het tweelingdorp. Bij de provinciale grenswijziging op 1 januari 1993 heeft Veenstra als penningmeester van de werkgroep een belangrijke rol gehad bij het oprichten van een monument op de voormalige provinciegrens. Ook was hij betrokken bij het inrichten van een expositieruimte in de voormalige Rabobank in het dorp. Van 1996 tot 2001 is decorandus voorzitter geweest van Plaatselijk Belang. Hij heeft, naast zijn drukke bestaan als ondernemer, veel vrije tijd gestoken in het dorp. Decorandus is ook voorzitter geweest van H&I Gerkesklooster-Stroobos, de voorloper van O.V.G.S. In verband met (tijdelijke) gezondheidsproblemen heeft hij de tweede termijn van vijf jaar niet vol kunnen maken bij H&I. Door zijn werk als hovenier was hij altijd als een van de eersten op de hoogte van zaken bij inwoners of ondernemers. Hij trof door zijn werk veel mensen en kon op die manier zaken direct regelen of na signalen in gang zetten. Veenstra is al tientallen jaren wadloopgids. Eerst bij de Stichting Wadloopcentrum Fryslân, daarna bij De Fryske Waedrinners. In die hoedanigheid heeft hij vele malen belangeloos meegewerkt aan tochten van groepen wadlopers. In 2006 was hij mede-initiatiefnemer voor het herstel van de door een storm weggespoeld baken op de Engelsmanplaat. Daardoor is dit unieke cultuurhistorische object tot op de dag van vandaag zichtbaar.


Mevrouw Maaike Veenstra-Komrij is al vele jaren actief als vrijwilliger binnen de Gereformeerde Kerk Gerkesklooster-Stroobos. Ze zet zich in als jeugdouderling, scriba, voorzitter jeugdraad en wijkassistente. Naast de genoemde functies helpt ze al jaren als vrijwilliger mee aan het kerstdiner voor de ouderen en alleenstaanden. Ook draait ze haar handen niet om voor een maaltijd na het jaarlijks uitstapje voor deze gemeenteleden of een ontbijt bij de start van het winterseizoen. Ook in het wijkwerk, dat één van de speerpunten van de kerkelijke gemeente is, is mevrouw Veenstra-Komrij zeer actief en betrokken. Decoranda is meerdere jaren voorzitter geweest van de korfbalvereniging in Gerkesklooster-Stroobos. Naast haar voorzitterschap zijn Johannes Veenstra en Maaike Veenstra-Komrij al jaren een belangrijke sponsor van de plaatselijke korfbalclub. Haar inzet wordt erg gewaardeerd, omdat zij zo bijdraagt aan het voortbestaan van de vereniging. Vanaf de oprichting van de stichting Historische Kring Gerkesklooster-Stroobos is mevrouw Veenstra al een actieve vrijwilliger van de stichting. Men kan altijd een beroep op haar doen als er een bijzondere activiteit is. Zij weet als geen ander in het dorp altijd precies welke instanties zij aan moet schrijven voor een geldelijke bijdrage. Zo heeft de stichting van het Iepen Mienskipfûns Fryslân geld gekregen voor een traplift en een invalidentoilet. Op deze manier is zij voor de stichting van onschatbare waarde. Ook binnen het bestuur van Dorpshuis Rehoboth is Maaike Veenstra als voorzitter een echte drijfveer. Maar doet meer dan dat, zij helpt mee schoonmaken en indien nodig draait ze mee in de keuken. Als decoranda ooit stopt, dan komt het dorp er waarschijnlijk pas achter wat ze naast haar fulltimebaan doet voor het dorpshuis, het dorp en de bewoners.


|

UIT DE KRANT