Mogelijke bom onder samengaan Het Veenpluis en De Delta

Afbeelding
Nieuws

‘We zitten straks tien jaar opgescheept met een te kleine school in een onveilige verkeerssituatie’


ZEVENHUIZEN – Buurtvereniging Heide-Veen Flint in Zevenhuizen is de barricaden op gegaan om het samengaan van de basisscholen Het Veenpluis en De Delta in het gebouw van de eerstgenoemde te laten uitstellen. Zij lijken gehoor te vinden bij VZ Westerkwartier. Wethouder Elly Pastoor en Patrick Tuil van onderwijsorganisatie Quadraten blijven stellig over een zorgvuldig proces en een bizarre situatie nu er overwogen wordt drastisch alles terug te draaien. De hamvraag is nu met nog maar drie weken van het schooljaar te gaan en een nieuw College wat op de drempel van installatie staat: Het Veenpluis en De Delta nou wel of niet samen verder in één gebouw?


Gefrustreerd en teleurgesteld; het zijn twee woorden die al snel op tafel komen en de lading in Zevenhuizen goed dekken. Joop Posthumus, Yvonne Brandsma en Gert Jan de Graaf wonen dichtbij Het Veenpluis en zijn actief bij buurtvereniging Heide-Veen Flint en dorpsbelangen DES. ‘In maart hoorde ik van een buurman over het samengaan van de scholen op de locatie van Het Veenpluis’, vertelt Posthumus. ‘Hoe kan dat nou?, zei ik direct. Het is hier nu al heel druk. Pas toen alles al rond was, werden ook wij als buurt uitgenodigd voor een informatieavond. We mochten slechts luisteren naar hetgeen door de scholen, Quadraten en de gemeente Westerkwartier was beslist. Van enige vorm van meedenken, meepraten, zorgen delen was geen enkele sprake.’ Volgens deze Zevenhuizenaren wordt op één van de meest onveilige plekken van Zevenhuizen door het samengaan het verkeersaanbod tijdens korte piekmomenten bijna verdubbeld. ‘Uitvalswegen zijn vanaf de plek waar de school staat niet te overzien. Er zijn hier scherpe en onoverzichtelijke bochten. En verkijk je er niet op: een heleboel kinderen worden met de auto gebracht.’


Tegen de fusie zijn de buurtbewoners niet. ‘Dat wordt door het hele dorp omarmd’, vertelt De Graaf. ‘Daar zijn wij ook echt niet tegen. Niemand vecht hier voor het behoud van de scholen. Maar deze samenvoeging is zorgelijk.’ Ze zijn reëel over hun woonsituatie. ‘Tuurlijk, wij wonen bij een school’, voegt Brandsma toe, ‘dan weet je dat je overlast hebt. Maar’, vervolgt ze, ‘wij zijn ook de ogen van de buurt. Als je dan totaal geen inspraak hebt op de plannen, begin je te steigeren.’ De verkeersveiligheid is de reden waarom de Zevenhuizenaren willen dat er op de rem wordt getrapt. Het vertrouwen dat de verkeerssituatie op zo’n korte termijn aangepast kan worden dat elk kind veilig naar school kan, is er niet. ‘In het verleden werden de schooltijden van Het Veenpluis en De Delta zelfs aangepast. De ene school ging een kwartier later in en uit, om te voorkomen dat de verkeersstromen elkaar tegen zouden komen. Daar werd het te onveilig van. Er moet eerst een goed verkeersplan komen wat draait’, stelt Brandsma. ‘Op het moment dat de kinderen hier komen, moet het kloppen.’ Daarnaast vinden de buurtbewoners dat het niet verantwoord is de kinderen nog jaren in noodlokalen te stoppen en het schoolplein te verkleinen. ‘Er is gesproken over een periode van tien jaren dat de kinderen op de locatie van Het Veenpluis blijven. Dat betekent dat er kinderen zijn die hun hele schooltijd doorbrengen in te kleine lokalen en met weinig speelruimte’, is de mening van Posthumus. ‘Want een deel van het plein moet worden opgeofferd voor de plaatsing van de noodlokalen, terwijl er juist meer kinderen zijn. En die noodlokalen? Is dat nou echt verstandig met de dreiging van Corona?’


Motie


Toen er onverwachts sprake bleek van de komst van leerlingen van de Violier uit Leek, was dit de spreekwoordelijke druppel voor de bewoners. Deze leerlingen uit Leek zouden komend schooljaar in de herfst misschien tijdelijk les krijgen in het dan leegstaande gebouw van de Delta, zodat het schoolgebouw van De Violier uitgebreid kan worden. Het definitieve besluit is hier nog niet over genomen, desondanks onderhouden de Zevenhuizenaren nauw contact met de ouders in Leek die ook van zich lieten horen. De Zevenhuizenaren onderhouden inmiddels óók contact met de politieke partijen in de gemeente. Hun oproep het samengaan van de basisscholen met ingang van volgend jaar op de locatie van Het Veenpluis uit te stellen, lijkt gehoor te vinden. Zo is VZ Westerkwartier aan het afwegen of zij een motie op wil stellen om op het eerder genomen raadsbesluit terug te komen. De partij laat weten begrip te hebben voor het standpunt van de tegenstanders. Raadslid Johan de Vries wil pas na hoor en wederhoor een echte beslissing over een eventuele motie nemen. Mocht de motie er komen, zou dit een unieke situatie teweegbrengen, liet griffier Onno de Vries weten. ‘Een raad kan altijd overal op terugkomen, maar dat zou wel heel bijzonder zijn’, stelt hij. ‘Maar de raad is het hoogste orgaan en die kan de wethouder een opdracht geven: ga hiermee aan de gang.’ Ook voorman van VZ Ytsen van der Velde beseft de bijzondere situatie waarin zijn partij belandt is. ‘We zijn momenteel bezig te overleggen met de andere partijen en alleen met volledige steun zullen we de motie neerleggen. Het verdient niet de schoonheidsprijs hoe dit proces is gegaan’, vindt hij. ‘Wij willen heel zorgvuldig nu afwegen of de noodlokalen niet beter in Leek kunnen worden geplaatst dan in Zevenhuizen. We beseffen ons dat dit nogal wat inhoudt voor de scholen en de leerlingen. Daarom zal er extreem zorgvuldig gehandeld moeten worden en alleen met volledige steun zullen we de motie indienen.’ Andere politieke partijen staan nog niet te juichen. Zij geven aan alleen bij hele zwaarwegende argumenten nog op een eerder raadsbesluit terug te willen komen.


De raad stelde zelf eerder dit jaar de investeringskredieten beschikbaar om het samenvoegen van de scholen mogelijk te maken, maar ook om de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor dit laatste is een bedrag van 75.000 euro beschikbaar. Inmiddels liggen er concrete plannen voor dit budget. Zo wordt er extra parkeerruimte aangelegd en komt er een ‘kiss and go’-plek voor de ingang van de school met verplichte rijrichting. Verder wordt er een schoolzone waarin ouders/verzorgers niet mogen parkeren gerealiseerd, wordt het voet-/fietspad tussen de Meester Haarmanstraat en de Veenen verbeterd en komt er een centrale opstelruimte voor ouders/verzorgers waar zij met of zonder fiets kunnen wachten op de kinderen. Ook komen er langs de centrale ingang zogenaamde nietjes om fietsen van de schoolkinderen te kunnen stallen. Knelpunten die aangegeven waren, zijn met experts van Veilig Verkeer Nederland bekeken en ook straks zal er gemonitord worden. Het is de bedoeling dat alle verkeersmaatregelen voor 1 augustus genomen zijn.


Dat lijkt ruim op tijd voor de start van een nieuw schooljaar en een gedegen plan, toch denkt de buurt er anders over. Dat het doorzetten van hun ‘strijd’ ook iets inhoudt voor de kinderen die op Het Veenpluis en De Delta zitten en zich nu volop voorbereiden op een nieuwe start van het schooljaar als één school onder de naam De Zevenster, beseffen de buurtbewoners zich. Desondanks vinden zij dat het belang van de kinderen ook voorop staat als dit proces een jaar tot stilstand komt en er gekeken wordt naar betere oplossingen. ‘Waarom niet direct nieuwbouwen bij het MFC?’, stelt Posthumus voor. ‘Beide scholen zijn over twee à drie jaar afgeschreven en dat zou dan toch ruimte moeten geven voor nieuwbouw? Het zou veel verstandiger zijn een nieuwe school neer te zetten die direct aan alle eisen voldoet als het gaat om duurzaamheid en ventilatie. Daarmee zouden er uiteindelijk ook weer kosten worden bespaard. Dit idee komt ook niet uit de lucht vallen’, voegt hij toe, ‘hier werd bij de bouw van het MFC al over gesproken.’


Elly Pastoor


Wethouder Elly Pastoor spreekt over een bijzondere situatie. “Naar mijn weten is de fusie van de basisscholen in Zevenhuizen een plan waar iedereen blij mee is. Ieder heeft zijn zegje kunnen doen, er worden verkeerstechnische maatregelen genomen en de buurtbewoners zijn betrokken. Overleg met de buurtvereniging en met DES heeft geleid tot een extra schoolzone. Met verschillende maatregelen wordt door wethouder Dijkstra-Jacobi ingezet op een verkeersveilige omgeving. Een daarvan is het inschakelen van Veilig Verkeer Nederland voor advies. Ook heeft de school een werkgroep verkeer opgericht.” Geld voor nieuwbouw is er voorlopig niet, want past niet in de kortetermijnplanning. “Dat komt omdat de fusie van onderop is aangevlogen”, vertelt Pastoor. “Het was een wens van de ouders en het personeel van de scholen om op korte termijn tot fusie over te gaan. De scholen gaven aan saamhorigheid te willen creëren en wilden graag in een gebouw verder. Over de fusie zelf heeft de raad niets te zeggen. Ook gaat de raad niet over de onderwijskundige organisatie”, vertelt Pastoor. “In de raadsvergadering van 20 april heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van investeringskredieten voor de uitbreiding van het gebouw van Het Veenpluis en voor het realiseren van een veilige schoolomgeving. Het zou wel heel bijzonder zijn als de raad op 13 juli,  voorafgaand aan naar verwachting de  installatie van het nieuwe college, haar eigen besluit gaat terugdraaien.”


Quadraten


Onderwijsorganisatie Quadraten heeft ondertussen de eerste stappen richting samengaan op de locatie van Het Veenpluis al gezet. Vorige week werd er een start gemaakt met de ondergrond voor de noodlokalen. Patrick Tuil, lid van College van Bestuur van onderwijsorganisatie Quadraten, is nauw betrokken geweest bij de fusie van Het Veenpluis en De Delta. ‘De MR, en daarin zitten dus geledingen van zowel ouders als leerkrachten, van beide scholen hebben mij benaderd dat ze graag willen fuseren’, vertelt hij. ‘Op een ouderavond die we hebben georganiseerd vond 99% van de ouders dit ook fantastisch. Daarbij vonden de scholen het heel belangrijk om op één locatie verder te gaan. Dit verzoek is bij de gemeente neergelegd en onderzocht en daar kwam de locatie van Het Veenpluis uit als beste optie. Met semi-permanente bebouwing gaan we de locatie vergroten. En dat is goedgekeurd door de raad. Wij gaan ervan uit dat het besluit is genomen en zijn bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Ik heb er ook nu alle vertrouwen in dat de gemeente een wijs besluit neemt. Ik ga ervan uit dat we een afspraak hebben.’ Een storm in een glas water wil Tuil het initiatief van de buurt niet noemen, maar hij kijkt zakelijk tegen de situatie aan. ‘Ik zou ook niet weten hoe ik mijn onderwijs moet verzorgen als dit besluit weer teruggedraaid wordt. Het lijkt me dat de gemeente het ook niet leuk zal vinden om de ouders, de kinderen en de scholen te vertellen dat het nu allemaal niet door gaat.’ Tuil spreekt over een ‘zorgvuldig proces’ waar hij heel tevreden over is.

UIT DE KRANT