PvdA Zuidhorn - Zorg zal ons een ZORG zijn!

Nieuws

Met de behandeling van de visie op het sociaal domein in het Westerkwartier en het nieuwe WMO beleidsplan voor de gemeente Zuidhorn zetten we het toekomstperspectief uit op thema’s als zorg en welzijn. Thema’s die een groot deel van onze inwoners raken en waar de PvdA zich al jaren voor inspant.   Het Rijk hevelt op korte termijn zorg- en ondersteuningstaken over naar de gemeenten omdat zij vindt dat wij als gemeente effectiever kunnen werken, beter weten wat er speelt bij onze inwoners, en op de hoogte zijn van de voorzieningen binnen onze dorpen. Daar zijn we het helemaal mee eens. En aan de andere kant past ook de nuchtere opmerking dat kijkend naar de groei van het aantal hulpbehoevenden en daarmee de vraag naar zorg en voorzieningen het huidige zorgsysteem bijna niet meer financieel op te brengen is. Iedereen voelt dan wel aan, dat er wat moet gebeuren. Maar wat dan wel? En welke richting kiezen we in het Westerkwartier? De PvdA fractie is blij dat er nu een visie ligt op het sociaal domein en dat we de decentralisaties in Westerkwartierverband gaan oppakken. Een gemeente als Zuidhorn is daar gewoonweg te klein voor.  Maar hoe kunnen we onze idealen verwezenlijken als tegelijkertijd verandering in het sociale domein wordt ervaren als afbraak van de verzorgingsstaat? Op basis van talloze gesprekken met dorpsgenoten en bijvoorbeeld tijdens de huiskamergesprekken rond de WMO afgelopen jaar, komt de PvdA tot de conclusie dat mensen zich grote zorgen maken over het gebrek aan basiszekerheden in de toekomst, en over de manier waarop we met elkaar samenleven. Zolang het gevoel bij onze inwoners bestaat dat we onze verzorgingsstaat in rap tempo aan het afbreken zijn en dat wij ze een beeld voorschotelen dat ons sociale systeem op instorten staat, ontstaat geen ruimte om te veranderen.
Wij vinden dat er nu écht perspectief moet worden geboden. De PvdA staat pal voor  zekerheid van goede zorg en voor een buurt waar iedereen zich thuis voelt. Wat ons betreft ligt in de visie op het sociaal domein en het WMO beleidsplan de nadruk nog te veel op eigen regie, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van burgers. Deze woorden passen bij een samenleving waar het individu zijn eigen boontjes maar moet doppen. Dat is niet de samenleving die ons als PvdA voor ogen staat. We moeten gaan zorgen dat we nu snel aan de slag gaan met concrete zaken waarvan iedereen het gevoel heeft dat er daadwerkelijk wat verandert. Invulling geven aan zorgnabijheid, verminderen van regeldruk, initiëren en stimuleren van innovatieve en praktische ideeën, zoals bijvoorbeeld de buurthuiskamer in Aduard. Wat de PvdA betreft is een dorpsgerichte aanpak daarbij een prima uitgangspunt, want elke kern vraagt in onze beleving om maatwerk.
Machiel van der Schaaf
Raadslid PvdA Zuidhorn

UIT DE KRANT

Lees ook