Gebiedskompas Nienoord 2040 vastgesteld

Afbeelding
Foto: ERIK VEENSTRA
actueel

LEEK/ ZUIDHORN – De Raad van de gemeente Westerkwartier behandelde in haar vergadering op 12 maart 2024 de aangepaste versie van het Gebiedskompas Nienoord 2040. Het fraaie landgoed Nienoord en haar geschiedenis is onlosmakelijk met het dorp Leek en de geschiedenis daarvan verbonden. Op en rond het landgoed bestaat ook al decennialang een grote diversiteit aan recreatieve voorzieningen. Jaarlijks weten ongeveer 350.000 bezoekers de weg naar het landgoed te vinden om er een deel van hun vrije tijd door te brengen. De gemeente Westerkwartier onderkent het belang om met betrekking tot het landgoed Nienoord samen met de inwoners, de betrokken organisaties en ondernemers de waarden en belangen daarbij in evenwicht te houden. Dit was voor de gemeente Westerkwartier twee jaar geleden aanleiding om BügelHajema Adviseurs de opdracht te verstrekken om tot een goed doordacht en werkbaar Gebiedskompas te komen. Dit Gebiedskompas gaat integraal deel uitmaken van de Omgevingsvisie Westerkwartier 2040. In een gesprek met verantwoordelijk wethouder Hans Haze en Ronald Schipper van BügelHajema Adviseurs werd om een nadere toelichting op het Gebiedskompas, dat een hoog ambitieniveau kent, gevraagd.  

Inspirerend en uitnodigend 

Wethouder Hans Haze benadrukte dat voor de verdere ontwikkeling en het daarbij al genoemde in evenwicht houden van de waarden en belangen, niets in beton gegoten is. Hij lichtte dit als volgt toe: ‘Ontwikkeling moet er zijn, maar we willen daarbij vooral ruimte aan gebruikers en ondernemers geven om met ideeën en voorstellen te komen. Het document, zoals dat er nu ligt is vooral inspirerend en uitnodigend. Er is een kader vastgesteld voor het afwegen en beoordelen van nieuwe initiatieven. Daarbij is sprake van een visiekaart, een waardenkaart en een toetsingskaart’. Met de vastgelegde visie wil de gemeente Westerkwartier belanghebbenden verleiden om met goede plannen te komen. Binnen de gestelde kaders zal de gemeente daar positief tegenover staan en er daar waar het kan en mag medewerking aan verlenen. Belangrijk daarbij is volgens Haze de vraag wat de eventuele wettelijke bepalingen zijn en waar de beslissingsbevoegdheid ligt. Voor een belangrijk deel ligt deze bij de Provincie Groningen. Overigens geldt tot eind 2024 ontheffing voor alle bestaande activiteiten op het landgoed. Er loopt binnen Nienoord overigens nog een Flora- en Faunaonderzoek. De uitkomsten daarvan kunnen richtinggevend zijn voor de activiteiten zoals die er al zijn of in de toekomst aangevraagd zullen worden.  

Podium Nienoord 

Eén van de onderwerpen waarover zienswijzen werden ingediend, betreft het cultuur-historische podium dat aan de rand van het landgoed gesitueerd is. Het sfeervolle theater, waar het podium onderdeel van is, werd gebouwd in 1955 en heeft vooral ook sentimentele waarde voor veel inwoners. Er bestaat vrees dat het podium zal moeten verdwijnen of mogelijk verplaatst moet gaan worden naar een andere plaats op het landgoed. Wethouder Haze nam die vrees voor een belangrijk deel weg: ‘Het heeft de voorkeur om het podium op de huidige plaats te handhaven. Ik verwacht dat dit wordt toegestaan, maar daarover is nog geen absolute zekerheid. Tijdens de Raadsvergadering bleek dit ook voor enkele Raadsfracties een heikel punt te zijn. Een ingediend amendement daarover namens de fracties Dijkstra-Jacobi en VZ Westerkwartier werd unaniem aangenomen. Het amendement houdt in, dat bij het onderzoek naar de meest geschikte locatie voor het podium, allereerst wordt ingezet op het behoud daarvan op de huidige locatie. Daarbij is overigens duidelijk dat de staat van zowel het podium als de rest van het theater toe is aan een grondige opknapbeurt.  

Verbinding verder versterken 

Als inwoner van Enumatil, waar hij ook is opgegroeid, was voor Ronald Schipper van genoemd Adviesbureau het opstellen van het Gebiedskompas een interessante zoektocht, waar hij met veel gevoel en plezier aan gewerkt heeft. Hij vertelde daarover: ‘Het belang van verbinding tussen de diverse ondernemers en organisaties welke op het landgoed actief zijn, is overduidelijk. Middels het Gebiedskompas wordt de mogelijkheid geboden om die verbinding verder te versterken’. Schipper toonde zich ingenomen met de zienswijzen, welke vrijwel allemaal van toegevoegde waarde zijn gebleken en daarom grotendeels in het uiteindelijke document zijn verwerkt. Ook stelde Schipper; ‘Maatwerk leveren en duurzaamheid bevorderen zijn de belangrijkste uitgangspunten’. Het is mede om die redenen, dat de gemeente Westerkwartier zal overgaan tot het aanstellen van een betaalde casemanager voor het Landgoed Nienoord. Dit gaat voorzien in een vast aanspreekpunt en de coördinerende rol, welke de casemanager gaat vervullen, garandeert structurele aandacht en verbinding voor en binnen het prachtige landgoed Nienoord. Tot slot was wethouder Haze over één ding heel duidelijk; ‘Nienoord moet niet één groot pretpark worden’.  

UIT DE KRANT