‘Wij zijn niet tegen woningbouw, maar wel tegen het bouwplan zoals dat er nu ligt’

Afbeelding
actueel

LEEK – Tijdens het Raadsoverleg op 29 september, werd door verschillende inwoners liefst zeven keer gebruik gemaakt van het zogenaamde inspreekrecht. B & W en de aanwezige raadsfracties toonden zich ingenomen met het feit dat er meermalen van dit democratische recht gebruik werd gemaakt. Een aantal bewoners van de Van Panhuyslaan in Leek keek er veel minder tevreden op terug. Een door hen ingeschakelde advocaat maakte tijdens de raadsvergadering namens hen gebruik van het recht om in te spreken. Dit had betrekking op de voorgenomen bouw door woningcorporatie Wold & Waard van een nieuw appartementencomplex op het terrein van de voormalige en onlangs gesloopte van Panhuysschool bij hen in de straat. Om die bouw mogelijk te maken, is een wijziging van het Bestemmingsplan vereist en dat was een agendapunt tijdens het Raadsoverleg. 

Zoals eerder gemeld, voorziet het plan in de bouw van een complex met drie woonlagen met in totaal 33 appartementen. Het betreft sociale huurwoningen, voor zowel ouderen als jongeren vanaf 23 jaar. Wat de buurtbewoners vooral steekt is de manier, waarop de door of namens hen geuite bedenkingen en bezwaren achteloos terzijde werden geschoven. Mede namens andere buurtbewoners, geeft Harry van der Veen, die met zijn gezin pal tegenover het nu braakliggende terrein woont, de volgende toelichting: ‘Wij kochten in 2015 onze woning aan de Van Panhuyslaan, in de wetenschap dat het gebouw er tegenover op termijn gesloopt zou worden, om plaats te maken voor de bouw van seniorenwoningen. Daar was niets op tegen, omdat aangenomen mocht worden dat het om laagbouw en een redelijk beperkt aantal woningen zou gaan. Groot was onze schrik en verbazing, toen tijdens een door Wold & Waard belegde informatieavond duidelijk werd, dat het een heel groot complex zou gaan worden met drie woonlagen. Ook werd gesteld dat de woningen bestemd zouden gaan worden voor alle leeftijden vanaf 23 jaar. We zijn onaangenaam verrast en vanuit de buurt zijn er vervolgens brieven geschreven aan Wold & Waard, waarin we onze zorgen en bedenkingen hebben geuit. Wij zijn niet tegen woningbouw, maar wel tegen het plan zoals het er nu ligt. Ook begrijpen we echt wel, dat er behoefte is aan sociale huurwoningen voor jongeren. Maar jongeren brengen nu eenmaal meer overlast en lawaai met zich mee. We scheren niet alle jongeren hierbij over één kam, maar bij andere vergelijkbare wooncomplexen in ons dorp, is dat zeker veelal wel het geval. Er zijn ouderen die al hebben aangegeven wel in het nieuwe complex te willen wonen, maar niet als er ook jongeren gehuisvest worden. Verder staat de bouw dicht op de straat gepland, met balkons aan de voorkant. De kans op overlast vanaf die balkons is ook zeer reëel. Daar komt dan nog bij, dat jongeren veel meer verkeersbewegingen met zich meebrengen. Op de informatieavond toonde Wold & Waard wel begrip voor onze zorgen, maar de inhoud van onze brieven heeft niet tot aanpassing van de plannen geleid. Er werd opgemerkt dat de voormalige school ook geluid produceerde. Maar het gebouw is al ruim tien jaar niet meer als school in gebruik en dit is bovendien niet vergelijkbaar met permanente dagelijkse bewoning van tientallen appartementen. Omdat Wold & Waard voor wat betreft onze bezwaren niet thuis geeft, is onze hoop op de gemeente gevestigd. Het Bestemmingsplan zou pas gewijzigd moeten worden als het huidige plan wordt aangepast. Wij vragen om de gevolgen voor ons te beperken. Concreet houdt dat wijziging van de doelgroep in en het aanbrengen van zodanige aanpassingen, dat onze rust en privacy zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Er is voor het huidige plan onvoldoende draagvlak in de buurt en volgens de woonvisie van de gemeente Westerkwartier is voldoende draagvlak juist een belangrijk criterium. De reactie, zoals die afgelopen woensdag in de Raadszaal werd gegeven op het inspreken door onze advocaat, heeft ons enorm gestoord. De bezwaren werden als het ware door de verantwoordelijk wethouder weggehoond. Hij stelde dat er veel communicatie tussen ons en de opdrachtgever is geweest, maar dat is niet het geval. Wij voelen ons niet gehoord en worden weggezet als personen, die doelgroepen uit willen sluiten en alleen maar ontevreden zijn. Maar dat is niet de kern van onze bezwaren. De wethouder reageerde naar onze mening geagiteerd en toonde geen inzicht of begrip voor onze bezwaren. Voor ons voelt dat heel slecht. We hopen dat hier verandering in komt’. 

UIT DE KRANT